Love

Love for Strib Husmoderkreds

Kulturel forening for piger i alle aldre.


§ 1.
Husmoderkredsens formål er at virke for kvinders interesser i og uden for hjemmet, og ved
møder, foredrag o.lign. at oplyse om aktuelle emner og vække interesse for kulturelle,
sociale og menneskelige problemer.

§ 2.
Husmoderkredsen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer.

§ 3.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Hvert år afgår efter tur 3 eller 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Hvert år afgår efter tur 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

§ 4.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. I 2013 dog kun 2   bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af 1 revisor.
8. Evt.
Indvarsling dertil sker mindst 14 dage forud ved offentliggørelse på kredsens hjemmeside :
www.stribhusmoderkreds.dk og i ”Melfarposten.”
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden
mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Foreningens anliggender på generalforsamlingerne afgøres ved almindelig
stemmeflerhed.

§ 6.
Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni. Kassereren fører regnskabet og fremlægger dette
med revisorernes påtegning på den ordinære generalforsamling.

§ 7.
Det årlige kontingent vedtages af bestyrelsen.

§ 8.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmers
beslutning.

§ 9.
Hvis foreningen ophører, tilfalder en eventuel formue velgørende formål i henhold til
formålsparagraf 1.

§ 10.
Strib Husmoderkreds er hjemmehørende i Middelfart Kommune.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen den 13. oktober 2021.